Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden van Karrewiel Catering, gevestigd in Voorburg, Parkweg 306.

Karrewiel Catering stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om een dienstverlening te bieden van de hoogste kwaliteit dat zij zich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid van haar klanten.

Algemeen
Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door Karrewiel Catering zijn bevestigd.

 1. Bij de opgave van maten, gewichten en dergelijke gegevens in offertes, dient de wederpartij er rekening mee te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen, die de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan.
 2. De offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
 3. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 6% of 21% BTW, tenzij anders vermeld.

Betaling
Uiterlijk 3 dagen voor het evenement dient 50% van de opdrachtsom voldaan te zijn. Het restbedrag dient uiterlijk 2 werkdagen na het evenement betaald te zijn.

Annuleringen

 1. Bij annulering van catering en verhuur binnen 48 uur voor arrangementdatum wordt 50% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
 2. Bij annulering van catering en verhuur binnen 24 uur voor arrangementdatum wordt 100% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.

U kunt uw bestelling of het aantal personen tot max. 3 dagen voor de levering wijzigen.

Schade

 1. Schade aan of vermissing van geleverd materiaal, dient u direct bij het ophalen te melden.
 2. Schade aan materialen in bruikleen, of vermissing, worden in rekening gebracht.
 3. Karrewiel Catering stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van materiaal.

Aansprakelijkheid

 1. Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.
 2. Karrewiel Catering is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Karrewiel Catering.

Levering
Bestellingen boven de 10 personen binnen Leidschendam-Voorburg worden gratis bezorgd.

Klachten

 1. Eventuele klachten over de geleverde diensten dienen binnen 4 dagen na het evenement gemeld te worden.
 2. Karrewiel Catering kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaalbedrag overeengekomen.
 3. Vertraging
 4. Indien cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door Karrewiel Catering aan cliënt doorberekend.

Overmacht
In geval van overmacht heeft Karrewiel Catering het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn.

Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:

 • Het geheel of gedeeltelijk uitvallen – door welke oorzaak dan ook – van de installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
  Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
 • Onlusten en stakingen.
 • Storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
 • Brand of ongevallen.
 • Transportbelemmeringen.
 • Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
 • Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.